Header
Resultatrapport

Den här rapporten visar ert företags prestationer under en av din vald period, genom att visa intäkter, kostnader och resultat.

Vid utskrift väljer du ett datumintervall genom att ange start- och slutdatum. Du kan även välja att göra jämförelser mot budget eller föregående bokföringsår.

Resultatrapporten grupperar konton efter rubriker som beskriver den här gruppen av konton och de här rubrikerna är uppställda i Årsredovisningslagens (ÅRL) mall för kostnadslagsindelad resultaträkning.

Följande fält finns i den här rapporten:


Rubrik
Här visas en beskrivande text för en grupp av konton.

Konto
Kontonumret identifierar varje konto och talar även om huruvida det är ett intäkts- eller kostnadskonto.

Beskrivning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på det här kontot.

Perioden
Här visas periodens saldo för kontot enligt vald period vid utskrift.

Föregående år
Här visas saldot på kontot för föregående bokföringsårs period enligt vald period vid utskrift.

Enl. budget
Här visas budgeterat saldo för kontot enligt vald period vid utskrift.

Avvikelse
Här visas avvikelsen mellan periodens saldo och budget eller föregående år. Avvikelsen beräknas som periodens saldo minus budget eller föregående år. Det här innebär att en positiv avvikelse motsvarar högre intäkter eller lägre kostnader för perioden jämfört med budget eller föregående år.

Hela året
Här visas ackumulerat saldo på kontot för hela året.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring