Header
Huvudbok

Den här rapporten visar registrerade verifikationer grupperade efter kontonummer.

Vid utskrift kan du välja att ta ut den här rapporten för ett datumintervall genom att ange start- och slutdatum men även för ett intervall av konton genom att ange start- och slutnummer för kontonummer. Du kan även välja att endast visa transationer för ett visst projekt eller för en viss resultatenhet.

Ett negativt saldo innebär att kreditsumman är större än debetsumman för kontot och ett positivt saldo innebär att debetsumman är större än kreditsumman för kontot. Den här rapporten är ett bra underlag vid avstämningar av konton.

Följande fält finns i den här rapporten:


Konto
Kontonumret identifierar varje konto och talar även om huruvida det är ett tillgångs-, skuld-, intäkts- eller kostnadskonto.

Namn
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på det här kontot.

Vernr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad verifikation enligt en obruten nummerserie som börjar med 1 för varje nytt bokföringsår och ökar med 1 för varje ny verifikation.

Datum
Här visas datumet för den underliggande verifikationen.

Beskrivning
Här visas en text för att beskriva den affärshändelse som den underliggande verifikationen utgör.

Ingående balans(IB)
Här visas ingående balans för kontot vid bokföringsårets början.

Ingående saldo(IS)
Här visas ingående saldo för kontot vid tidpunkten för det startdatum som valts vid utskrift av rapporten.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande verifikation.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande verifikation.

Saldo
Här visas en löpande summering av det utgående saldot efter varje verifikationsrad inom kontot.

Omslutning
Här visas summan av debet- och kreditkolumnerna för alla verifikationsrader inom kontot.

Utgående saldo(UB)
Här visas utgående saldo för kontot vid tidpunkten för det slutdatum som valts vid utskrift av rapporten.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring