Header
Skapa inventering

I det här formuläret registrerar du nya inventeringar. En inventering är en fysisk kontrollräkning av antalet enheter i lager. Inventeringen registreras i Fribok Administration för att lagerstatistiken i programmet skall vara korrekt och stämma överens med verkligheten.

När du skapar en ny inventering får du fråga om du vill lägga till alla produkter i inventeringen, tryck på knappen "Ja" för att skapa en inventering med alla lagervaror eller tryck på knappen "Nej" för att själv välja vilka produkter som skall inventeras.

Följande fält finns när du skall registrera en ny inventering:


Nummer
Här uppräknas ett unikt nummer enligt en sekventiell nummerserie för att kunna identifiera en inventering.

Datum
Här skriver du in eller väljer ett datum för inventeringen. Du kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Du kan också stega din upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega din ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Text
Här skriver du in en text för att beskriva inventeringen.

Produktnr
Här skriver du in eller väljer en produkt från uppslagskolumnen.

Beskrivning
Här visas produktens beskrivning enligt vald produkt från produktregistret.

Lagerantal
Här visas antalet enheter i lager för produkten beräknat utifrån angivet datum för inventeringen. Om du ändrar datum för inventeringen så räknas lagerantalet om för alla produkter.

Inventeringsantal
Här skriver du in antalet inventerade enheter av produkten.

Skillnad
Här visas skillnaden mellan lagerantal och inventeringsantal. Det är den här skillnaden som sparas för den här inventeringen och visar huruvida antalet enheter har ökat eller minskat jämfört med antalet i lager vid inventeringen. Du kan även själva skriva in skillnaden istället för att ange inventeringsantal.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring