Header
Skapa ändringsverifikation

I det här formuläret registrerar du nya ändringsverifikationer och du kan registrera ett obegränsat antal konteringsrader för varje ändringsverifikation.

När du skall registrera nya ändringsverifikationer så är den beskrivande texten redan ifylld för att markera att den här ändringsverifikationen ändrar en annan verifikation. Du fyller sedan i eller väljer ett datum för ändringsverifikationen och slutligen skriver du in eller väljer kontonummer, projekt och resultatenhet samt fyller i belopp i debet eller kredit för varje konteringsrad.

Om du vill ta bort en konteringsrad markerar du den här raden och trycker på knappen "Radera rad" eller på knappen "Del" på tangentbordet.

När du har registrerat ändringsverifikationen trycker du slutligen på knappen "Registrera" och du kan registrera en ny verifikation. Observera att era konteringsrader måste balansera i kredit och debet kolumnerna, det vill säga differensen måste vara noll, för att du skall kunna registrera en ändringsverifikation.

Du kan flytta mellan konteringscellerna genom att använda "Tab" eller "Enter" på tangentbordet. Om du flyttar mellan konteringscellerna med "Enter" stannar tabbordningen efter kreditkolumnen och differensen fylls i automatiskt i debet eller kredit.

Följande fält finns när du skall registrera en ny ändringsverifikation:


Verifikation
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad verifikation enligt en obruten nummerserie som börjar med 1 för varje nytt bokföringsår och ökar med 1 för varje ny verifikation.

Datum
I det här fältet väljer eller skriver du in ett datum för den affärshändelse som verifikationen avser. Du kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Du kan även stega din upp och ner en dag med hjälp av "Pil upp" och "Pil ner" knapparna.

Beskrivning
Här skriver du in en text för att beskriva den affärshändelse som den underliggande verifikationen utgör.

Spara som konteringsmall
Checka i den här rutan för att spara din registrerade verifikation som en konteringsmall, de konteringsrader ni har registrerat sparas utan belopp tillsammans med verifikationstexten.

Konto
Här skriver du in eller väljer ett kontonummer för konteringsraden.

Benämning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot. Beskrivningen hämtas från kontoplanen enligt valt kontonummer enligt ovan.

Debet
Här skriver du in ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Kredit
Här skriver du in ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Projekt
Här kan du välja eller skriva in ett projektnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på ett visst projekt.

Resultatenhet
Här kan du välja eller skriva in ett resultatenhetsnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på en viss resultatenhet.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring