Header
Kopiera kundfaktura

I det här formuläret kan du ändra registrerad data för en kopierad kundfaktura. Du ändrar data genom att ersätta texten i textfält, fylla i text i tomma fält eller välja annan text i uppslagskolumner. Tryck på knappen "Ok" när du är klara med era ändringar. Du tar bort produktrader genom att markera produktraden och trycka på knappen "Del" på tangentbordet.

Följande flikar och fält finns när du skall ändra en kopierad kundfaktura:


Fakturauppgifter
Fakturanummer
Här uppräknas ett unikt nummer enligt en sekventiell nummerserie för att kunna identifiera en kundfaktura.

Ordernummer
Här visas det eller de ordernummer som fakturan baseras på. Är det här fältet tomt betyder det att fakturan inte har skapats utifrån orderformuläret.

Kundnummer
Här kan du välja en redan registrerad kund för kundfakturan och få data om kunden hämtad till kundfakturan. Du behöver inte välja en kund i uppslagskolumnen utan kan ändå skapa en kundfaktura.

Kundnamn
Här skriver du in kundens företagsnamn eller personnamn.

Vår kontaktperson
Här skriver du in ert företags kontaktperson för frågor när det gäller den här kundfakturan.

Er kontaktperson
Här skriver du in kundens kontaktperson för frågor när det gäller den här kundfakturan.

Fakturadatum
Här skriver du in eller väljer ett datum för kundfakturan. Du kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Du kan också stega din upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega din ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Förfallodag
Här skriver du in eller väljer ett datum då kundfakturan senast ska vara betald. Du kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Du kan också stega din upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega din ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Leveransvillkor
Här väljer du leveransvillkor för kundfakturan. Du kan lägga till, ändra och ta bort leveransvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveransvillkor. När du väljer ändra eller ta bort så avses det leveransvillkor som visas i textrutan.

Betalningsvillkor
Här väljer du betalningsvillkor för kundfakturan. Du kan lägga till, ändra och ta bort betalningsvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för betalningsvillkor. När du väljer ändra eller ta bort så avses det betalningsvillkor som visas i textrutan.

Leveranssätt
Här väljer du leveranssätt för kundfakturan. Du kan lägga till, ändra och ta bort leveranssätt med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveranssätt. När du väljer ändra eller ta bort så avses det leveranssätt som visas i textrutan.

Valuta
Här väljer du valuta för kundfakturan. Du kan lägga till, ändra och ta bort valuta med hjälp av knappen näst längst till höger om textfältet för valuta. När du väljer ändra eller ta bort så avses den valuta som visas i textrutan. Med hjälp av miniräknaren längst till höger om textfältet för valuta kan du räkna om priserna i "Enhetspris" i hela kundfakturan till vald valuta. Du måste ha angett en redovisningsvaluta i företagsinställningarna och valt en valuta för kundfakturan.

Valutakurs
Här skriver du in valutakursen på fakturadatum för kundfakturan då fakturan ställs ut i en valuta skild från redovisningsvalutan. Du skriver in valutakursen som hur många enheter av redovisningsvalutan du måste betala för en enhet av valutan som är angiven i fakturan.

Lägg automatiskt till nya kunder och produkter i kund- och produktregister
Kryssa i den här rutan om du vill att en tillagd kund eller tillagda produkter i kundfakturan som inte redan finns i respektive register skall läggas till i dessa register automatiskt.

Produktnr
Här skriver du in eller väljer en produkt från uppslagskolumnen. Du kan skriva in ett helt nytt produktnummer som inte finns sparat sedan tidigare i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens beskrivning om du valt en produkt från produktregistret, du kan ändra den här beskrivningen eller skriva en helt egen om beskrivning saknas.

Enhetspris
Här visas produktens enhetspris om du valt en produkt från produktregistret, du kan ändra det här priset eller skriva in ett eget pris om enhetspris saknas.

TB
Här visas produktens täckningsbidrag angivet i redovisningsvalutan. Täckningsbidraget beräknas som "Enhetspris" minus "Senaste inpris", där senaste inpris är angivet i redovisningsvalutan. Om du ändrar enhetspris eller valutakurs räknas täkningsbidraget om. När du ändrar valutakurs i rutan för "Valutakurs" räknas täckningsbidraget om genom att "Enhetspris" multipliceras med valutakurs och sedan subtraheras värdet för senaste inpris från det här värdet.

Antal
Här skriver du in antalet enheter för produkten som ska vara med i kundfakturan.

Enhet
Här visas produktens enhet om du valt en produkt från produktregistret, du kan ändra den här enheten till en annan eller välja en enhet om enhet saknas.

Rabatt
Här visas en radrabatt i procent om du valt en kund från kundregistret, du kan ändra den här rabatten eller skriva in en egen rabatt om rabatt saknas.

Summa
Här visas radens nettosumma exklusive moms, summa beräknas från enhetspris, antal och rabatt.

Moms
Här visas produktens momssats om du valt en produkt från produktregistret, du kan välja en annan momssats genom att dubbelklicka i fältet.

Konto
Här visas försäljningskontot för produkten om du valt en produkt från produktregistret, du kan välja ett annat konto, skriva in ett nytt konto eller välja ett nytt konto om kontonummer saknas. Kontonumret visar på hur produktraden skall bokföras.

Resultatenhet
Här kan du skriva in eller välja en resultatenhet för produktraden, det här har betydelse för vilken resultatenhet produktraden skall bokföras på.

Projekt
Här kan du skriva in eller välja ett projekt för produktraden, det här har betydelse för vilket projekt produktraden skall bokföras på.

Kunduppgifter
Fakturaadress: Namn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn för fakturering om du har valt en kund från kundregistret, du kan ändra det här namnet eller skriva in ett nytt namn.

Fakturaadress: Adress
Här visas kundens postadress för fakturering om du har valt en kund från kundregistret, du kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Fakturaadress: Adress2
Här visas kundens andra postadress för fakturering om du har valt en kund från kundregistret, du kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Fakturaadress: Postnummer
Här visas kundens postnummer för fakturering om du har valt en kund från kundregistret, du kan ändra det här postnumret eller skriva in ett nytt postnummer.

Fakturaadress: Postort
Här visas kundens postort för fakturering om du har valt en kund från kundregistret, du kan ändra den här postorten eller skriva in en ny postort.

Fakturaadress: Land
Här visas kundens land för fakturering om du har valt en kund från kundregistret, du kan ändra det här landet eller skriva in ett nytt land.

Leveransadress: Namn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn för leverans om du har valt en kund från kundregistret, du kan ändra det här namnet eller skriva in ett nytt namn.

Leveransadress: Adress
Här visas kundens postadress för leverans om du har valt en kund från kundregistret, du kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Leveransadress: Adress2
Här visas kundens andra postadress för leverans om du har valt en kund från kundregistret, du kan ändra den här adressen eller skriva in en ny adress.

Leveransadress: Postnummer
Här visas kundens postnummer för leverans om du har valt en kund från kundregistret, du kan ändra det här postnumret eller skriva in ett nytt postnummer.

Leveransadress: Postort
Här visas kundens postort för leverans om du har valt en kund från kundregistret, du kan ändra den här postorten eller skriva in en ny postort.

Leveransadress: Land
Här visas kundens land för leverans om du har valt en kund från kundregistret, du kan ändra det här landet eller skriva in ett nytt land.

Fakturatext
Här visas fakturatexten från företagsinställningarna, du kan ändra den här standardtexten för den här kundfakturan eller skriva in en ny text om fakturatext saknas.

Dröjsmålsränta
Här visas dröjsmålsräntan hämtad från företagsinställningarna, du kan ändra den här dröjsmålsräntan för den här kundfakturan eller skriva in en ny dröjsmålsränta om dröjsmålsränta saknas.

Ert order/avtalsnr
Här kan du skriva in kundens order- eller avtalsnummer så att kunden kan knyta kundfakturan från ert företag till sin egen beställning eller till ett avtal mellan ert företag och kunden.

EU-försäljning varor
Kryssa i den här rutan om den här kundfakturan avser försäljning och leverans av varor till ett annat EU-land utanför Sverige. Du kan inte kryssa i "EU-försäljning trepart varor" om den här rutan är ikryssad.

EU-försäljning trepart varor
Kryssa i den här rutan om den här kundfakturan avser försäljning till ett annat EU-land utanför Sverige där ert företag är mellanman. Det här är aktuellt om tre EU-länder är inblandade i en transaktion och ert företag säljer varor till ett EU-land där varorna levereras till det här EU-landet direkt från ett annat EU-land. Du kan inte kryssa i "EU-försäljning varor" om den här rutan är ikryssad.

Konton och moms
Kundfordran
Här visas konto för bokföring av kundfordran hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Inbetalning
Här visas konto för bokföring av inbetalning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Utbetalning
Här visas konto för bokföring av utbetalning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Kontant
Här visas konto för bokföring av kontantförsäljning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Leverantörsskuld
Här visas konto för bokföring av leverantörsskuld hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 1
Här visas konto för bokföring av momskod 1 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 2
Här visas konto för bokföring av momskod 2 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Moms 3
Här visas konto för bokföring av momskod 3 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Försäljning
Här visas konto för bokföring av försäljning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Inköp
Här visas konto för bokföring av inköp hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Valutakursvinst
Här visas konto för bokföring av valutakursvinst hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Valutakursförlust
Här visas konto för bokföring av valutakursförlust hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Öresavrundning
Här visas konto för bokföring av öresavrundning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Ränteintäkt
Här visas konto för bokföring av ränteintäkt hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Ingående moms
Här visas konto för bokföring av ingående moms hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här kundfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.

Momsfri
Kryssa i den här rutan om din försäljning till den här kunden är momsfri, det vill säga då någon moms inte skall läggas till på fakturan.

Momskod 1
Här visas procentuell moms för momskod 1 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra den här momssatsen.

Momskod 2
Här visas procentuell moms för momskod 2 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra den här momssatsen.

Momskod 3
Här visas procentuell moms för momskod 3 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra den här momssatsen.

Kontering
Här visas hur den här kundfakturan kommer att bokföras i fakturajournalen, och hur den här kundfakturan kommer påverka den totala bokföringsposten när bokföringsunderlaget för fakturajournalen skrivs ut och bokförs. Tryck på knappen "Uppdatera" för att se konteringen för den här kundfakturan. Du kan ändra de automatiskt ifyllda kontona i konteringen genom att ändra kontonummer under fliken "Konton och moms" för "Kundfordran", "Kontant", "Öresavrundning", "Moms 1", "Moms 2" och "Moms 3".

Konto
Här visas ett kontonummer för konteringsraden.

Benämning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot. Beskrivningen hämtas från kontoplanen enligt kontonumret enligt ovan

Debet
Här visas ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.

Projekt
Här visas ett projektnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på ett visst projekt.

Resultatenhet
Här visas ett resultatenhetsnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på en viss resultatenhet.

Fakturan är bokförd
Den här kryssrutan är ikryssad om fakturan blivit utskriven i en fakturajournal och bokförd enligt fakturajournalens bokföringsunderlag.

Fakturan är utskriven
Den här kryssrutan är ikryssad om fakturan blivit utskriven.

Fakturan är räntefakturerad
Den här kryssrutan är ikryssad om en räntefaktura har skapats för fakturan.

Lagerför
Kryssa i den här rutan om du vill att produkterna i kundfakturan skall vara med i lagerberäkningen för antalet i lager.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring