Header
Balansrapport

Den här rapporten visar ert företags ställning vid en viss tidpunkt, genom att visa tillgångar och skulder. Vid utskrift väljer du ett datumintervall genom att ange start- och slutdatum.

Balansrapporten grupperar konton efter rubriker som beskriver den här gruppen av konton och de här rubrikerna är uppställda i Årsredovisningslagens (ÅRL) mall för balansräkning.

Följande fält finns i den här rapporten:


Rubrik
Här visas en beskrivande text för en grupp av konton.

Konto
Kontonumret identifierar varje konto och talar även om huruvida det är ett tillgångs- eller skuldkonto.

Beskrivning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på det här kontot.

Ingående balans(IB)
Här visas ingående balans på kontot vid bokföringsårets början.

Ingående saldo(IS)
Här visas ingående saldo på kontot vid tidpunkten för det startdatum som valts vid utskrift av rapporten.

Perioden
Här visas periodens saldo på kontot enligt vald period vid utskrift.

Utgående saldo(UB)
Här visas utgående saldo på kontot vid tidpunkten för det slutdatum som valts vid utskrift av rapporten.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring