Header
Räkenskapsschema

Den här rapporten summerar bokförda belopp per SRU-kod för aktivt bokföringsår. Räkenskapsschemat är en typ av resultat- och balansrapport som är utformad av Skatteverket och är i de flesta fall en del av inkomstdeklarationen.

Alla konton i kontoplanen skall ha tilldelats en SRU-kod. SRU-koderna är redan ifyllda i de Bas-kontoplaner som medföljer i programmet, men om du lägger till ett konto så måste du även fylla i SRU-koden för det här kontot.

Följande fält finns i den här rapporten:


Rubrik/text
SRU-koderna grupperas med rubriker och beskrivs av texter för att visa på vilka typer av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som inbegrips i SRU-koderna.

SRU-kod
Här visas SRU-koderna i den ordning de skall visas enligt Skatteverket.

Belopp
Här visas det summerade beloppet för en SRU-kod under aktivt bokföringsår enligt den koppling som har gjorts till konton i kontoplanen.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring